Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

„Prodávající“ je fyzická osoba Miroslava Gelnarová, se sídlem Luční 171, Hradčany 666 03, IČO: 44076037. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu www.kvetiny-gelnarova.cz s květinami a doplňkovým zbožím.

„Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu na dálku o koupi zboží.

Kupující objednáním zboží od prodávajícího a zpracováním elektronické objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce charakterizované názvem zboží.

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v perfektním stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro dané zboží. Vzhledem k faktu, že každá květinová vazba je originál, je možné, že dodaná květinová vazba se nemusí přesně shodovat s předlohou na fotce. Vyobrazená předloha je tedy nezávazná, ale v případě, že by se vazba lišila od předlohy o více než 20% se prodávající zavazuje o tomto předem informovat zákazníka.

Odesláním elektronické objednávky akceptuje kupující platnou cenu objednaného zboží uvedenou v objednávce, nebylo-li v daném případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Upravit obsah objednávky nebo zrušit objednávku může kupující výhradně písemnou formou na emailovou adresu kvetinygelnarova@gmail.com s uvedením čísla objednávky a rozsahem požadovaných změn a to nejméně 4 hodiny před časem doručení v den odeslání zboží.

 

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé uvedení všech povinných údajů při odesílání objednávky nebo v registraci, zejména doručovací adresy. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

 Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva e-shopu, objednání a prodej alkoholických nápojů (dále jen „zboží“)  fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.

Ceny a podmínky platby pro internetové objednávky

Ceny uvedené na internetovém obchodě www.kvetiny-gelnarova.cz jsou platné v okamžiku objednání. 

 

Možnosti platby pro internetové objednávky:

 

  • bankovním převodem předem - prodávající zboží expeduje po připsání ceny objednávky na bankovní účet prodávajícího,
  • dobírkou - kupující zboží zaplatí při doručení zboží ,
  • platební kartou – platba na přes terminál Komerční bance

 

Pokud kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem bez zbytečného prodlení nejpozději však do 5ti pracovních dní.

 

Odstoupení od smlouvy

Podle zákona 367/2000 §53 odst. 7) nemá kupující právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy je dodávka zboží upravena podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit platnou objednávku a dodat objednané zboží na dodací adresu v termínu sjednaném podle kupní smlouvy. Kupující obdrží ke zboží daňový doklad e-mailem, nebo který je při osobním odběru předán v provozovně prodávajícího. Pokud není na dodací adrese možné zboží předat určené osobě, má kupující, nebo určená osoba právo vyzvednout si zboží v provozovně Květin Miroslava Gelnarová na adrese Palackého třída 39, Brno po dobu 2 dnů. Pokud nedojde po uplynutí této doby k vyzvednutí zboží, je objednávka považovaná za vyřízenou a kupující nemá právo na žádné další plnění ze strany prodávajícího. Prodávající není povinen doručit zboží na žádné další místo určení, mimo adresu uvedenou v objednávce.

 

Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. Při registraci nebo odeslání objednávky poskytujete prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů a k použití pro obchodní komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli písemně vypovědět. Prodávající považuje poskytnuté osobní údaje za důvěrné.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní svůj závazek odebrat zboží nebo včas zaplatit sjednanou kupní cenu.

Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Reklamace

Naše firma nezodpovídá za zdržení či zrušení objednávky, z důvodů Vámi nesprávně zadaných či dopředu neověřených údajů, jako je adresa příjemce, výskyt na uvedené adrese, telefon příjemce apod. 

Svým podpisem a přijetím kytice příjemce souhlasí se vzhledem, množstvím a kvalitou květin. 

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Občanského zákoníku 40/1964Sb. Reklamovat kvalitu nebo množství v případě řezaných a hrnkových květin je možné pouze při převzetí zásilky. V případě oprávněné reklamace má objednatel právo na výměnu zboží či slevu z ceny. Doba minimální trvanlivosti je u řezaných květin 1 den a  u hrnkových 14 dní při zachování správné péče. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Neneseme odpovědnost za zpoždění doručení pokud k němu došlo v důsledku událostí, které nemůžeme ovlivnit (např. dopravní zácpy, dopravní nehody, přírodní živly…atd). Nedoručení květiny či daru, pokud je příjemce odmítl převzít.

 

Závěrečná ustanovení

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů